Đánh giá thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính

4/23/2023 12:14:36 PM

Sáng ngày 22/4/2023 tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính đã làm việc và thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/775609a125c0fa9ea3d12-20230422095100-e.jpg

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định được tổ chức theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS. TS. Đỗ Năng Toàn – Trưởng phòng Thực tại ảo, Viện Công nghệ thông tin, Viện KHCN Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Vũ Việt Vũ – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học CMC Hà Nội, ủy viên phản biện 1; PGS.TS Lê Thị Lan – Đại học Bách Khoa Hà Nội, ủy viên phản biện 2; TS. Vũ Đức Minh – Giám đốc CTĐT ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenikaa, ủy viên; TS. Lê Đình Nghiệp – Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Trường Đại học Hồng Đức, Ủy viên, Thư ký.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/3155fa64d5050a5b53141-20230422095057-e.jpg

PGS. TS. Phạm Thế Anh – Trưởng khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trình bày tóm tắt chương trình đào tạo phục vụ mở ngành Khoa học Máy tính trình độ Tiến sĩ

Tại Hội đồng thẩm định, PGS. TS. Phạm Thế Anh – Trưởng khoa Công nghệ thông tin và truyền thông đã trình bày tóm tắt chương trình đào tạo phục vụ mở ngành Khoa học Máy tính trình độ Tiến sĩ. Theo đó, PGS. TS. Phạm Thế Anh nhấn mạnh: Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Hồng Đức được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có kiến thức chuyên sâu, phong phú trong lĩnh vực Khoa học máy tính; có khả năng nghiên cứu độc lập, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu; tham gia giảng dạy ở các trường đại học, tham gia nghiên cứu hoặc lãnh đạo các nhóm nghiên cứu; có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, năng lực cập nhật và thích ứng với sự thay đổi về công nghệ và hội nhập; có khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại của Khoa học máy tính vào thực tế. Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính gồm có 90 tín chỉ, 10 học phần; thời gian đào tạo từ 3 đến 4 năm.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học máy tính trình độ tiến sĩ; khẳng định chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi ý với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký Quyết định ban hành, phục vụ cho việc xây dựng đề án mở ngành Khoa học Máy tính trình độ Tiến sĩ.

Kết quả, chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng thẩm định thông qua với 5/5 phiếu tán thành. Hội đồng thống nhất để Trường tiếp tục hoàn chỉnh trước khi được ban hành.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Nhà trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình đào tạo Tiến sĩ Khoa học Máy tính và tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện đề án mở ngành và kịp tuyển sinh trong năm 2023.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/1f0e205e0c3fd3618a2e3-20230422095058-e.jpg

Lãnh đạo phòng QLĐT SĐH và lãnh đạo khoa CNTT&TT chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Tin liên quan